top of page
  • Writer's pictureMarkku Lahtinen

Yuval Noah Hararin puheenvuoro tulevaisuuden työmarkkinoista


Poimintoja Yuval Noah Hararin yleisöluennosta Nordic Business Forum -tapahtumassa 21.9.2022.


Harari nostaa lähituleivaisuuden työelämän keskeiseksi haasteeksi työmarkkinoiden nopean muutoksen ja siihen sopeutumisen.


Tekoäly ja automaatio

Automaatio saattaa koskettaa tulevaisuudessa eri aloja, kuin mitä tällä hetkellä osaamme ajatella. Esimerkiksi lääkärin työ (tutkimustulosten kerääminen, prosessointi ja hoitosuositusten teko) voi olla joissain tapauksissa helpommin automatisoitavissa kuin hoitajan työ (haavasiteiden vaihto, pelokkaan lapsen rokottaminen).


Tavanomaisesti älykkyyden (ongelmaratkaisukyvyn) ja tietoisuuden on ajateltu olevan suoraan kytköksissä toisiinsa. Tekoälyn kohdalla tätä kytköstä ei ole. Tekoäly voi olla hyvinkin kykenevä ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, mutta ongelmanratkaisukyky sinällään ei tarkoita sitä, että tekoäly olisi tietoinen itsestään.


Tekoälyllä ei myöskään ole tunteita, mutta tekoäly voi kyllä oppia tunnistamaan niitä. Harari huomauttaa, että tunteiden tunnistamisessa tekoäly voi olla jopa ihmistä parempi – alati tarkkaavainen ja väsymätön. Itseltämme kanssaihmistemme tunnetilat saattavat jäädä helposti huomaamatta oman kiireemme tai huomiokyvyttömyytemme tähden.


Millaiset tehtävät soveltuvat tekoälylle?

Tekoäly sopii ongelmanratkaisuun, mutta ihmisten välistä aitoa vuorovaikutusta vaativissa tehtävissä se ei ole parhaimmillaan.


Monissa tilanteissa ihmiset eivät pelkästään etsi ratkaisua ongelmaansa vaan haluavat olla vuorovaikutuksessa nimenomaan toisen ihmisen kanssa. Robottirovasti, joka toteuttaa vihkiseremonian ja päivittää parisuhdetiedon väestörekisteriin, ei välttämättä olisi kovinkaan suosittu palvelu siitä huolimatta, että kyseinen seremonia ja tietokantapäivitys olisivat todennäköisesti varsin helposti automatisoitavissa.


Samoin robottiurheilija, joka juoksee lujempaa kuin kukaan ihminen, ei todennäköisesti keräisi kovin suurta ihailijakuntaa. Tekoäly on oppinut voittamaan maailman parhaat shakinpelaajat jo vuosia sitten, mutta vain harva shakinharrastaja seuraa tietokoneiden välisiä shakkipelejä. Juuri ihmisten rajallisuus ja epätäydellisyys tekee heistä mielenkiintoisia.


Harari toteaa demokraattisen järjestelmän ja vuorovaikutuksen olevan rikki

Luentonsa kysymysosiossa Harari nostaa esiin uhkakuvan siitä, että vuoden 2024 vaalit voisivat olla viimeiset demokraattiset vaalit Yhdysvalloissa. Pelkästään tämän mahdollisuuden esiin nostaminen osoittaa hänen syvää huoltaan demokraattisen järjestelmän ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen nykytilasta.


"People are unable to listen to each other"

Tilanteen eriskummallisuutta korostaa hänen mukaansa se, että käytössämme oleva viestintä- ja tietojenkäsittelyteknologia on parasta, mitä meillä koskaan ihmiskunnan historiassa on ollut käytössämme.


Suoria suuntaviivoja ongelman ratkaisemiseksi hän ei tässä tilaisuudessa anna.


Hararin yleisluontoisena ohjeena ihmiskunnalle voitaneen pitää sitä, että hän ei kehota optimismiin eikä pessimismiin vaan peräänkuuluttaa kaikkien osapuolten vastuullista toimijuutta.Comments


bottom of page