top of page
FriCo–pelin syntytarina

FriCo-pelin juuret ovat Oulun yliopistolla tehdyssä tutkimustyössä, joka alkoi vuonna 2012 Kitkaton kommunikointi (KIKO) nimisen hankkeen valmistelulla. Hankkeen yksi keskeinen tavoite oli tutkia ja kehittää ammatillista vuorovaikutusta suomalaisissa tuotanto- ja suunnitteluorganisaatioissa. Alusta lähtien työskentely perustui monitieteiseen lähestymistapaan, sillä mukana oli tutkijoita sekä kasvatustieteen (psykologia) ja teknillisen tiedekunnan (tuotantotalous, työtiede) puolelta.

Ahaa Vision Oy liittyi mukaan vuonna 2016 KIKO-prosessin tuotteistamishankkeen alkaessa. Ahaan rooliin kuului ideoiden ja näkemysten antaminen akateemisten tutkimustulosten muokkaamiseksi kohti monistettavaa kaupallista valmennuskokonaisuutta.

Työn tuloksena syntyneen valmennusrungon pohjalta toteutettiin yksi pilotointivalmennus rajatulle osallistujakunnalle ja sen jälkeen kolme kaupallista KIKO-sertifiointivalmennusta. Valmennukset koostuivat kahdesta lähipäivästä ja niiden väliin sijoittuneesta webinaarista ja välitehtävästä.

Palvelutuotteen markkinointi lähti hyvin käyntiin, mutta vuoden 2019 lopulla alkanut pandemia muutti tulevaisuudennäkymät epävarmoiksi. Tuotteistamishankkeen puitteissa tehdyt suunnitelmat nojasivat vahvasti mahdollisuuteen pitää kasvokkaistapaamisia eikä etätoteutuksiin liittyviä vaatimuksia oltu osattu vielä tuossa vaiheessa ottaa huomioon.

Olimme saapuneet murroskohtaan, jossa oli hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään vaihtoehtoisia polkuja kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Etätyöskentelyn muodostuessa ainakin hetkellisesti uudeksi normaaliksi, syntyi ajatus kertyneen osaamispääoman muokkaamisesta sellaiseen muotoon, että vuorovaikutusaiheisia ja aitoon vuorovaikutukseen perustuvia tilaisuuksia olisi mahdollista toteuttaa myös etänä. Samalla ammatillisen vuorovaikutuksen aihepiiriin tutustuminen haluttiin tehdä osallistujille entistäkin helpommaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Valmennuksesta poimittiin keskeiset osat ja ne tiivistettiin kahden tunnin kokonaisuudeksi. Lisäksi mukaan otettiin harkiten valittuja pelillisiä elementtejä.

Muutostilanteessa päätettiin luopua myös lyhennesanasta KIKO ja korvaavaksi kirjainyhdistelmäksi valikoitui jo vuonna 2014 kansainvälisten julkaisujen käsikirjoituksissa käytetty FriCo (Frictionless Communication).

Nämä muutostarpeet ja havainnot muodostivat hedelmällisen maaperän uuden FriCo-pelin synnylle ja kehitykselle. Alla on listattuna muutamia kehityskaareen liittyneitä merkkipaaluja alkaen aina vuodesta 2012.

2012

 

Idea Kitkaton kommunikointi –hankkeeseen: vuorovaikutuksen kehittäminen organisaation eri tasoilla:

 • Yhteistyö kasvatustieteiden (psykologia) ja teknillisen (tuotantotalous, työtiede) tiedekunnan tutkijoiden kesken, uusi mahdollistaja monitieteisten hankkeiden toteutukselle 

 • Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan Akateemiset TEK tukemaan hankevalmisteluja ja yritysrekrytointia 

 • Syksyllä 2012 tutkimushankehakemus Työsuojelurahastolle ja positiivinen rahoituspäätös

2013–2014

KIKO–hanke käynnistyi vuoden 2013 alussa, hankkeen aikataulu 1/2013–08/2014. Mukana oli kuusi suomalaista yritystä.

Työpaketti 1 Yksilötaso

Konsultatiivisella työotteella toteutettu vuorovaikutustaitojen koulutus kohdeyritysten esimiehille

Työpaketti 2 Työyhteisötaso

Kohdeyritysten vuorovaikutuskulttuurin havainnointi (etnografinen menetelmä)

Työpaketti 3 Organisaatiotaso:

Kohdeyritysten vuorovaikutushaasteiden tunnistaminen, ratkaisuprosessien ja toimintamallien luominen workshop-työskentelyn avulla (menetelmänä osallistuva suunnittelu)

KIKO –hankkeen päätösseminaari Oulun yliopistolla 05/2014. Hankkeen keskeiset tulokset:

Kitkaton Kommunikointi, Tuotanto- ja suunnitteluorganisaatioiden vuorovaikutuksen kehittäminen

JULKAISUT KANSAINVÄLISILLÄ FOORUMEILLA:

 

COLLA 2014 

The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications Sevilla, Espanja 22.-26.6.2014.

Communication is the key poster image

AHFE 2014 

The 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics Krakova, Puola 19.-23.7.2014. 

2015

Tutkimus tutuksi –tilaisuus Helsingissä 04/2015

TSR:n rahoittama yritysvetoinen Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen –kehittämishanke alkaa. Kehitystyössä sovellettiin KIKO –hankeen menetelmiä. Toteuttamisaikataulu 1/2015 – 1/2016.

Oulun yliopiston ja Ahaa Vision Oy:n välisen yhteistyön pohjustaminen alkaa syksyllä 2015: KIKO –prosessin tuotteistamishankkeen ja hankehakemuksen suunnittelua ja valmistelua. 

2016

KIKO–prosessin tuotteistamishanketta koskeva hakemus Työsuojelurahastolle ja positiivinen päätös rahastolta 05/2016.

 • KIKO–prosessin tuotteistamishanke 05/2016–10/2016 (KIKO –palvelutuote) 

 • Tuotteistamishankkeen yhteydessä mukaan tulleet työorganisaatiot mukaan lukien KIKO-yhteistyöyrityksiä on vuoden lopussa 10 

 • KIKO–palvelutuotteen esittely Tampereella Työhyvinvointimessuilla 09/2016. 

 • KIKO–palvelutuotteen esite ja verkkosivusto valmistuivat 

 • KIKO–hanke esillä Oulussa järjestetyssä VALMIINA TYÖELÄMÄÄN!  –tapahtumassa

 • Oulun ja lähialueiden VALTE-työpajatilaisuus 30.11.2016 Oulun yliopistolla

KIKO-menetelmiin perustuvat hankkeet ovat antaneet aineistoa ja aiheen kolmelle pro gradu ja diplomityölle ja osa-aineistoja väitöskirjoihin.

2017

Työsuojelurahaston myönteinen päätös hankkeelle KIKO (Kitkaton Kommunikointi) -palvelutuotteen sertifiointikoulutuksen kehittäminen.

 • toteutusaika 1.1.2017–16.4.2017

 • hanke toteutetaan Oulun yliopiston ja Ahaa Vision Oy:n yhteistyönä

 • Työsuojelurahaston tukema pilotointikoulutus 23.3. ja 6.4.

 • ensimmäiset sertifioidut KIKO-konsultit saavat todistuksensa. 6.4.

 • artikkeli 17.05.2017 Tiedon silta -lehdessä: Kitkaton kommunikointi sujuvoittaa vuorovaikutusta

 • asiakastarpeesta syntyy ensimmäinen englanninkielinen koulutusmateriaali: Frictionless Communication

2018

Saadun palautteen perusteella päätetään sertifiointikoulutuksiin jatkossa liittää kahden tunnin webinaari. 

Näin koulutuksen lähipäivinä jää enemmän aikaa keskusteluun, pohdintaan ja case-harjoitteluun.

 • vuoden ensimmäinen sertifiointikoulutus järjestetään Technopolis Aviapoliksen tiloissa Vantaalla

 • KIKO-konsultit saavat todistuksensa 23.3.

 • Case: koko henkilöstön ja kaikki KIKO-tasot kattava KIKO-prosessi n. 90 henkilön organisaatiossa

2019

KIKO-kyselytyökalun rinnalle luotiin uusi viestintä- ja vuorovaikutuskysely, joka soveltuu erityisen hyvin mobiililaitteille (liukuasteikko).

 • vuoden 2019 ensimmäiset KIKO-konsultit saivat todistuksensa 26.3.

2021

Pandemia-ajan vaatimuksiin vastaavan FriCo-pelin kehitystyö saa alkunsa.

 • Työsuojelurahaston rahoittama hanke FriCo-pelillä nostetta ammatilliseen vuorovaikutukseen alkaa 15.10.2021

bottom of page