top of page
  • Writer's pictureAnne Lahtinen

FriCo-peli osana vaikuttavaa monimuotovalmennusta


Ahaa Vision toteutti ”Vuorovaikutustaidoilla nostetta ammatilliseen yhteistyöhön” – monimuotovalmennuksen ja teetti toteutuksen vaikuttavuudesta pro gradu -tutkielman. Valmennus koostui aloitusinfosta sekä kahdesta valmennuskerrasta, joista ensimmäinen toteutettiin etänä FriCo-vuorovaikutuspelillä ja toinen lähitilaisuutena. Valmennus toteutettiin ja aineisto kerättiin syksyllä 2023. Valmennukseen osallistui valtionhallinnon organisaation henkilöstöosasto, yhteensä 98 henkilöä.


Ammatillisten vuorovaikutustaitojen sekä yhteisöllisen oppimisen nähdään työn teoreettisessa viitekehyksessä, tiimityön Big Five -mallissa, edistävän tiimityöskentelyn tehokkuutta ja tämän vuoksi haluttiin tutkia, miten valmennus vaikutti osallistujilla näihin taitoihin.

 

Kyselystä saatu aineisto analysoitiin kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen. Aineistoa analysoitiin keskiarvoja, keskihajontoja, keskiarvojen eroja, p-arvoja, luottamusvälejä ja efektikokoja käyttämällä. Näitä esitettiin taulukointia sekä kuvaajia hyödyntäen. Lisäksi valmennuksen vaikuttavuuden arvioinnin tukena on käytetty osallistujien saamia oivalluksia valmennuksessa, osallistujien arvioita sekä heidän antamiaan esimerkkejä valmennuksen vaikutuksesta omaan sekä työyhteisön toimintaan, ja osallistujien arviota valmennuksen hyödyllisyydestä.

 

Tulokset osoittavat, että osallistujien oman tulkinnan mukaan ammatilliset vuorovaikutustaidot sekä yhteisöllisen oppiminen taidot kehittyivät valmennuksen aikana. Tulokset myös tukevat käsitystä siitä, että toteutetulla monimuotoisella vuorovaikutusvalmennuksella oli merkittävää vaikutusta osallistujien ammatillisiin vuorovaikutustaitoihin sekä yhteisölliseen oppimiseen. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää ammatillisten vuorovaikutustaitojen sekä yhteisölliseen oppimiseen liittyvien valmennusten suunnittelussa ja vaikuttavuuden tutkimuksessa.


Tulokset puhuvat puolestaan. Haluatko sinäkin nähdä organisaatiosi kukoistavan ja henkilöstösi vuorovaikutustaitojen kehittyvän? Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää vaikuttavista valmennuksistamme. Yhdessä voimme rakentaa menestystarinoita! 


Pro gradu -tutkielma

Monimuotoisen vuorovaikutusvalmennuksen vaikutus osallistujien ammatillisiin vuorovaikutustaitoihin sekä yhteisölliseen oppimiseen, Aki Lahtinen, 2024


on nyt ladattavissa Oulun yliopiston julkaisuarkistosta:


Valmennus- ja tutkimusprosessin kulku:Comments


bottom of page