top of page
  • Writer's pictureMarkku Lahtinen

Kuuntelu rakentaa luottamusta ja parantaa työyhteisön hyvinvointia – oivalluksia Sari Ortjun väitöskirjassaSari Ortjun väitöstyö "Kuunteleminen työyhteisötaitona esihenkilö-alaissuhteessa" tuo konkreettisesti esiin useita keskeisiä näkökulmia liittyen kuunteluun osana ammatillista vuorovaikutusta. Onnistunut kuuntelu koostuu käyttäytymiseen, kognitioon ja affektiivisuuteen liittyvistä elementeistä:


  1. Käyttäytymiseen liittyvät elementit: Näitä ovat auditiivinen kuuntelu ja silmäkontakti, jotka ovat käyttäytymisen osa-alueita. Ne ovat tärkeitä kuuntelun näkyväksi tekemisessä ja osoittavat kiinnostusta puhujaa kohtaan.

  2. Kognitiiviset elementit: Nämä liittyvät ymmärtämiseen ja tulkintaan. Kyky ymmärtää, tulkita ja muistaa vastaanotettuja viestejä on olennainen osa onnistunutta kuuntelua.

  3. Affektiiviset elementit: Nämä liittyvät avoimuuteen, läsnäoloon ja rehellisyyteen. Kuuntelussa on tärkeää osoittaa empatiaa ja ymmärtää toisten tunteita, sekä kunnioittaa ja hyväksyä toinen henkilö sellaisena kuin hän on.


Työpaikalla luottamuksen voidaan ajatella rakentuvan merkittävissä määrin kuulluksi tulemisen kokemuksen kautta. Tämä johtuu siitä, että aktiivinen ja empaattinen kuuntelu osoittaa kunnioitusta ja arvostusta puhujaa kohtaan. Kuuntelija, joka osoittaa aidosti kiinnostusta toisen sanomisiin ja ymmärtää heidän näkökulmansa, luo perustan luottamukselliselle suhteelle ja rakentaa siten osaltaan avointa ja turvallista vuorovaikutusympäristöä.


Tällainen ympäristö kannustaa työntekijöitä jakamaan ajatuksiaan ja huolenaiheitaan ilman pelkoa väärinymmärryksestä tai arvostelusta, mikä vahvistaa työyhteisön sisäistä luottamusta ja yhteistyötä. Lisäksi, kun työntekijät kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi, he ovat todennäköisemmin sitoutuneita ja motivoituneita työssään, mikä edistää sekä yksilöiden että organisaation menestystä.


Lue lisää:


Comments


bottom of page