top of page
  • Writer's pictureMarkku Lahtinen

Etäjohtaminen tarvitsee vuorovaikutteista viestintää

Jukka Oksanen on tehnyt Lapin ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön aiheesta "Tiimin johtamisen muutokset oppilaitosympäristössä".


Työssä tarkastellaan toisen asteen koulutuksen tarjoajan opetushenkilöstön esihenkilöiden johtamisen muutosta etätyöskentelyyn siirryttäessä ja sen aikana.Teoriaosuudessa tekijä viittaa Juholinin (2009) tekemään tutkimukseen, jonka mukaan viestinnällä on organisaatiossa useita eri tehtäviä: tiedonvaihdanta työyhteisön jäsenten välillä, työhyvinvoinnin tukeminen sekä kuuntelu ja vuoropuhelu henkilöstön ja sidosryhmien välillä. Etätyöhön siirryttäessä viestinnän määrä ja rooli väistämättä muuttuvat ja siksi tiimien sisällä on toivottavaa sopia yhteiset periaatteet viestimiselle ja vuorovaikutukselle tässä uudessa tilanteessa.


Työn pohdintaosiossa tuodaan esiin, että teknologia, jota käytetään tiimin viestinnässä ei sinänsä vaikuta vuorovaikutukseen, vaan se, kuinka sitä käytetään. Tekijä jatkaa viitaten Janhosen ja Johanssonin (2011) tekemään tutkimuksen, jonka mukaan

esimiehen aktiivinen vuorovaikutus tiimin jäsenten välillä, sekä laajat, organisaation sisäiset verkostot ovat suoraan yhteydessä tiimin suorituskykyyn.

Tähän on helppo yhtyä. Organisaatiot ovatkin yhä enenevässä määrin vuorovaikutusverkkoja, joissa keskinäinen yhteistyö ja arvosidonnaisten rakenteiden kautta jaettu yhteinen todellisuus sitovat ihmisiä yhteen.


Näiden rakenteiden kehittämisessä merkittävään rooliin nousee vuorovaikutus ja siinä onnistuminen. Useiden tutkimusten mukaan vuorovaikutuksella on jo nyt todettu olevan selvä yhteys tiimien ja organisaatioiden työhyvinvointiin ja taloudelliseen tulokseen.


Jatkossa työn organisointitapojen edelleen kehittyessä, eri toimijoiden välinen vuorovaikutusverkko ja sen toimivuus tulevat olemaan yhä keskeisempiä menestystekijöitä.

Comments


bottom of page